Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro management qdc® GmbH a qdc® Academy GmbH obzvláště vysokou prioritu. Internetové stránky qdc® GmbH a qdc® Academy GmbH lze obecně používat bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby společnosti, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby. 

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (DSGVO) a v souladu s ochranou údajů konkrétní země předpisy platné pro qdc® GmbH a qdc® Academy GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Společnosti qdc® GmbH a qdc® Academy GmbH jako správci odpovědní za zpracování zavedli četná technická a organizační opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

Záruku v souladu se spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů poskytuje:

qdc® GmbH
Leipziger Street 56  
09113 Chemnitz

Tel.: +49 (0) 151 688 38 017
E-Mail: info@qdc.de 

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

důvěra v – André Walther
Südstr. 8
08539 Leubnitz

Telefon: +49 (0) 151 688 380 17
E-mail: datenschutz@qdc.de

Níže je vysvětleno, jaké informace jsou shromažďovány při návštěvě našich webových stránek a jak jsou používány:

1. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a druh a účel jejich použití

a) Při návštěvě webové stránky

Pokaždé, když vstoupíte na naši webovou stránku, internetový prohlížeč používaný na vašem koncovém zařízení (počítač, notebook, tablet, chytrý telefon atd.) automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log souboru. 

Následující data jsou zaznamenána bez vašeho zásahu a uložena, dokud nebudou automaticky smazána: 

 • IP adresa žádajícího počítače, stejně jako ID zařízení nebo jednotlivého zařízení,

 • identifikátor a typ zařízení, 

 • Název obnoveného souboru a množství přenesených dat, stejně jako datum a čas načtení, 

 • oznámení o úspěšném načtení, 

 • žádost o doménu, 

 • Popis typu použitého internetového prohlížeče a případně operačního systému vašeho zařízení a názvu vašeho poskytovatele přístupu, 

 • Vaše údaje o historii prohlížeče a také standardní informace z webového deníku, 

 • Údaje o poloze, včetně údajů o poloze z vašeho mobilního zařízení. Upozorňujeme, že na většině mobilních zařízení můžete ovládat nebo deaktivovat používání polohových služeb v nabídce nastavení mobilního zařízení. 

Náš oprávněný zájem shromažďovat údaje podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO je založen na následujících účelech:

Zajištění bezproblémového nastavení připojení a pohodlného používání webu, vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a pro další administrativní účely. 

Shromážděné údaje nepoužíváme ke shromažďování vašich osobních údajů.

b) Shromážděné údaje nepoužíváme ke shromažďování vašich osobních údajů:

Máte-li jakékoli dotazy, nabízíme vám možnost nás kontaktovat pomocí formuláře uvedeného na webových stránkách. Požadujeme alespoň tyto údaje: jméno, e-mailovou adresu, abychom nás mohli kontaktovat, abychom věděli, kdo žádost odeslal, a mohli na ni odpovědět. Další informace lze poskytnout dobrovolně. 

Zpracování údajů za účelem našeho kontaktování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. DSGVO na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Osobní údaje, které jsme shromáždili pro použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení vaší žádosti vymazány. 

c) Při uzavření smluvního vztahu

Při uzavírání smluvního vztahu na našem webu Vás žádáme o poskytnutí následujících osobních údajů:

 • osobní údaje, které jsme ze zákona povinni shromažďovat a zpracovávat a které potřebujeme k ověření, identifikaci nebo ověření údajů, které jsme shromáždili.

Uvedené údaje budou zpracovávány za účelem zpracování smluvního vztahu. Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. Doba uchovávání je omezena na účel smlouvy a případně na zákonné a smluvní požadavky na uchovávání.

2. Zpřístupnění osobních údajů

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám k jiným účelům, než jsou níže uvedené. 

Vaše údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

 • Udělili jste svůj výslovný souhlas v souladu s (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a DSGVO),

 • je to nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO),

 • existuje zákonná povinnost jej předat (čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO), 

 • zveřejnění je nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a není důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO). 

V těchto případech je však rozsah přenášených dat omezen na nezbytné minimum. Naše předpisy o ochraně údajů jsou v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a údaje budou zpracovávány pouze ve Spolkové republice Německo / Evropské unii. Převod do třetích zemí se neuskutečňuje a není zamýšlen. 

3. Práva subjektu údajů

Na vyžádání Vám rádi sdělíme, zda a jaké osobní údaje jsou o Vás uchovávány (čl. 15 DSGVO), zejména o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše údaje byly nebo budou být zveřejněny, plánovaná doba uchovávání, existence práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitky, existence práva podat stížnost, původ vašich údajů, pokud nebyly shromážděny od nás, a existence automatizovaného rozhodování včetně profilování. 

Máte také právo na opravu nesprávně shromážděných osobních údajů nebo na doplnění neúplných údajů (článek 16 DSGVO). 

Dále máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů, pokud jsou k tomu splněny zákonné požadavky (článek 18 DSGVO). 

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě (článek 20 DSGVO). 

Kromě toho máte takzvané „právo být zapomenut“, tedy můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou k tomu splněny zákonné požadavky (článek 17 DSGVO). 

Bez ohledu na to budou vaše osobní údaje automaticky vymazány, pokud již neplatí účel shromažďování údajů nebo pokud bylo zpracování údajů provedeno nezákonně. V souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO máte právo souhlas, který jste nám poskytli, kdykoli odvolat. V důsledku toho již nesmíme do budoucna pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu. 

Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je právo vznést námitku stanoveno zákonem. V případě účinného odvolání vaše osobní údaje také automaticky vymažeme (článek 21 DSGVO). 

Pokud byste chtěli využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu: datenschutz@bzxvxe.myraidbox.de. 

V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů máte možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s článkem 77 DSGVO. Tohle je: 

Saský úředník pro ochranu osobních údajů 

PO Box 11 01 32  

01330 Drážďany  

4. Doba uložení dat

Shromážděné údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro plnění smluv uzavřených s námi nebo pokud jste neuplatnili své právo na výmaz nebo právo na přenos údajů jiné společnosti.

5. Upozornění pro žadatele

Vaše podklady k žádosti budou zpracovány s největší péčí a v souladu s aktuálními předpisy o ochraně údajů. tj. pro vás, že k vašim údajům mají přístup pouze odpovědné osoby v rámci našeho aplikačního procesu. Vaše údaje budou rovněž zpracovány pouze za účelem zpracování žádosti a případně vašeho náboru. Po oznámení našeho rozhodnutí být u nás přijat do zaměstnání vaše údaje zcela vymažeme nebo je uložíme (pokud jste přijati) do osobní složky. Pokud budeme mít v úmyslu ponechat si vaše údaje pro pozdější datum, učiníme tak pouze s vaším výslovným písemným souhlasem.

6. Soubory cookie

Na našem webu používáme soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a které se ukládají do vašeho koncového zařízení, když navštívíte naše webové stránky. V cookie se ukládají informace, které vznikají v souvislosti s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že jsme okamžitě informováni o vaší totožnosti. Používání cookies slouží zpočátku k tomu, abychom vám zpříjemnili používání naší nabídky: K rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé podstránky našeho webu, používáme tzv. session cookies. Pokud jste se zaregistrovali, vaše heslo bude uloženo po dobu vaší návštěvy našich webových stránek a při změně podstránek, abyste jej nemuseli pokaždé zadávat znovu. Tyto soubory cookie relace se automaticky vymažou poté, co opustíte naše webové stránky. 

Nepoužíváme soubory cookie, které slouží k reklamním účelům. Aktivní jsou pouze soubory cookie potřebné pro technický provoz našich webových stránek. 

Pro optimalizaci uživatelské přívětivosti používáme dočasné soubory cookie, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení po určitou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky za účelem využití našich služeb, bude automaticky rozpoznáno, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu. Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání a vyhodnocování používání našich webových stránek a k optimalizaci naší nabídky pro vás. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, když znovu navštívíte naše webové stránky, že jste u nás již byli. Tyto soubory cookie se po uplynutí definované doby automaticky vymažou. Údaje zpracovávané soubory cookie jsou vyžadovány pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Pokud si nepřejete, abychom rozpoznali informace o vašem počítači, nastavte prosím váš internetový prohlížeč tak, aby vymazal soubory cookie z pevného disku vašeho počítače, zablokoval všechny soubory cookie nebo vás varoval před uložením souboru cookie. Jak smazat nebo zablokovat cookies, zjistíte v oblasti nápovědy a podpory vašeho internetového prohlížeče. Najdete tam návod, jak najít soubor nebo adresář, kde jsou cookies uloženy. V každém případě mějte na paměti, že úplná deaktivace souborů cookie může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu.

7. Soubory cookie a analýza webu

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání některých funkcí, zobrazení vhodných produktů nebo pro průzkum trhu, používáme na různých stránkách tzv. cookies. 

To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé z námi používaných cookies jsou vymazány po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření vašeho prohlížeče (tzv. session cookies). 

Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu uložení můžete vidět v přehledu v nastavení cookies vašeho webového prohlížeče. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a individuálně se rozhodli, zda je přijmete nebo pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Ty lze nalézt pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows internet-explorer-delete-manage-cookies  

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE  

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies  

Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena. Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta 1 písm. f DSGVO, je možné při návštěvě jiných webových stránek. Informace automaticky generované souborem cookie o vaší návštěvě této webové stránky se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. IP adresa se zkracuje aktivací IP anonymizace na tomto webu před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Google použije tyto informace k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Po ukončení našeho používání Google DoubleClick budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány. 

Google Double Click je nabídka společnosti Google LLC. (www.google.de). Společnost Google LLC má sídlo v USA a je certifikována v rámci EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci Privacy Shield. 

Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat deaktivací souboru cookie DoubleClick prostřednictvím tohoto odkazu. Můžete se také dozvědět více o nastavení souborů cookie od Digital Advertising Alliance a provést nastavení. Nakonec můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a individuálně se rozhodli, zda je přijmete, nebo pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies. Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena. 

Použití Google (Universal) Analytics pro analýzu webu Pro analýzu webu používá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC (www.google.de). To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, jako jsou soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Aktivací IP anonymizace na tomto webu dochází ke zkrácení IP adresy před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se obecně neslučuje s jinými údaji Google. Po ukončení našeho používání Google Analytics budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. 

Společnost Google LLC má sídlo v USA a je certifikována v rámci EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci Privacy Shield. Můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternativně k zásuvnému modulu prohlížeče můžete kliknout na tento odkaz, abyste zabránili budoucí detekci službou Google Analytics na této webové stránce. Na vašem koncovém zařízení je uložen opt-out cookie. Pokud smažete soubory cookie, musíte na odkaz kliknout znovu. DEAKTIVACE SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

8. Zabezpečení dat

Snažíme se přijmout veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k uchování vašich osobních údajů tak, aby nebyly přístupné třetím osobám ani veřejnosti. Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem, rádi bychom upozornili, že důvěrnost přenášených informací nelze tímto komunikačním kanálem plně zaručit. Důvěrné informace nám proto doporučujeme zasílat pouze poštou.

9. Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. To může mimo jiné zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, návštěvnost webových stránek a další údaje generované webovými stránkami.

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých služebních povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování na zakázku
Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostingem smlouvu o zpracování objednávek.

10. Hotjar

Službu Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a k optimalizaci nabídky a zkušeností na těchto webových stránkách. Technologie Hotjar nám umožňuje lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času stráví na kterých stránkách, na které odkazy kliknou, co se jim líbí a nelíbí atd.) a pomáhá nám přizpůsobit naši nabídku zpětné vazbě našich uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení, zejména IP adresu zařízení (shromažďuje se a ukládá pouze anonymně během vašeho používání webových stránek), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o používaném prohlížeči, polohu (pouze země), preferovaný jazyk pro prohlížení našich webových stránek. Společnost Hotjar ukládá tyto informace naším jménem do pseudonymizovaného profilu uživatele. Společnost Hotjar má smluvně zakázáno prodávat údaje shromážděné naším jménem.

Další informace naleznete v části „o Hotjaru“ na stránce nápovědy Hotjaru.

11. Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů je aktuálně platné. 

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoli zobrazit a vytisknout na webových stránkách.